Menu

Avblåsningsljuddämpare

Hem Produkt Avblåsningsljuddämpare

Ljuddämpning

Vi hjälper er med era behov för ljuddämpande utrustning såsom avblåsningsljuddämpare för ånga eller gas, ljuddämpare för skorstenar, gasturbiner, fläktar, kompressorer och ånggeneratorer, ljudisolering och ljudhuvar, inline ljuddämpare samt reaktiva ljuddämpare.


Avblåsningsljuddämpare

Vid utsläpp av högkomprimerad ånga eller gas i fria luften, frigörs kinetisk energi i form av tryckvariationer. Detta resulterar i extremt höga ljudtrycksnivåer som måste reduceras. Dessa emissioner kan mycket effektivt begränsas med hjälp av utblåsningsljuddämpare. Den effektiva ljudreduktionen från ljuddämparen sker direkt efter inloppet i ljuddämparens expansionssteg samt genom ett efterföljande absorptionssystem. Det höga inloppstrycket reduceras till atmosfärstryck. Beroende på expansionssystemets utformning, kan en ljudreduktion av 70 dB(A) uppnås.

Vill du veta mer om ljuddämpare?

Johan Stangvik

031-36 36 128 johan@campreq.se

För att kunna beräkna en avblåsningsljuddämpare behöver vi följande information:

 • Mycket gärna ett datablad på ventilen före ljuddämparen, och/eller
 • Ång- eller gasflöde (kg/h, inkl. eventuella variationer)
 • Gassammansättning
 • Temperatur och tryck före ventil och före ljuddämparinlopp (drift)
 • Eventuella avvikande driftspunkter (ex.vis design/hållfasthet)
 • Dimension på anslutande ledning
 • Ljudkrav och avstånd till mätpunkt där ljudkravet skall uppnås
 • Eventuella materialpreferenserLjuddämpare för gasturbiner, fläktar, kompressorer och ånggeneratorer

De akustiska kraven för gasturbinanläggningar ökar. Därför krävs ljuddämpande utrustning. Ljudnivån från turbiner är mycket hög, speciellt vid låga frekvenser. Ljuddämpare för gasturbiner är speciellt utformade för att klara höga temperaturer i kombination med hög gashastighet och turbulent flöde. Ljuddämparna kan placeras direkt efter gasturbinen i avgaskanalen och/eller efter avgaspanna.


För dimensionering av ljuddämpare skall följande tagas i beaktande:

 • Gasflöde och temperatur
 • Dynamisk dämpning
 • Flödeshastighet och tryckfall över ljuddämpare
 • Överföringsförluster genom avgaspanna, skorsten, kanaler och krökar
 • Sekundära ljudkällor (brännare o.dyl.)
 • Mekanisk hållfasthet hos material för att klara vibrationer och turbulent flöde

Ljudisolering och ljudhuvar

Genom lagar och förordningar krävs ljuddämpande utrustning i industriella anläggningar och omgivningar. Ljudisolering och ljudhuvar installeras för att absorbera ljud som emitteras från maskiner och annan utrustning för att minimera ljudeffekten i omgivningen. De ljudisolerande egenskaperna hos ljudisolering och ljudhuvar är till stor del beroende av densiteten hos det ljuddämpande materialet.

Diesel och gasdrivna förbränningsmotorer, kylmaskiner och kompressorer generar lågfrekvent ljud, delvis med signifikanta frekvenser och max. nivåer upp till ca 200 Hz. Vid gas- och ångturbiner dominerar högfrekvent ljud med ljudmaximum vid 1000 till 4000 Hz

Inline ljuddämpare

I många industrier finns långa kanaler och ledningar som utgör en källa ljud. Ljudet skapas av reglerspjäll, kompressorer och fläktar och liknande som är installerade i ledningarna. För att reducera ljud från kanaler skall en inline-ljuddämpare installeras. Denna ljuddämpare dämpar både såväl gasburet ljud som stomljud från kanaler.

Reaktiva ljuddämpare

I ledningar med pulserande ljud uppstår mycket höga ljudnivåer med tydliga ljudtoppar. En effektiv reduktion av ljudnivån kan uppnås med en reaktiv ljuddämpare.

Back to Top